Bare Acts

धारा 11 मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979

धारा 11 मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 — निरसन

मध्यप्रदेश लोक सेवा विच्छिलता निवारण अध्यादेश, 1978 (क्रमांक 6 सन् 1978) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।